عملکرد خروجی به طور معمول باز / به طور معمول

مشاهده

مسطح فلزی مقاوم برای استفاده در محیط های سخت صنعتیمحدوده

مشاهده

مسطح فلزی مقاوم برای استفاده در محیط های سخت صنعتینشانگر

مشاهده

---مسطح فلزی مقاوم برای استفاده در محیط های سخت صنعتیدامنه

مشاهده

سنسور مارکت ایران ارائه کننده سنسور القایی مدل IFS204 می

مشاهده

تنظیم پارامتر آسان از طریق IO-Linkعملکرد خروجی به طور معمول

مشاهده

تنظیم آسان از محدوده حساسیت از طریق پتانسیومترایمنی بالا سر

مشاهده

دامنه بسیار زیادسرکوب پس زمینه دقیقتنظیم بصری حساسیت از طریق

مشاهده

محفظه مقاوم در برابر فولاد ضد زنگ برای استفاده در

مشاهده

دامنه بسیار زیادسرکوب پس زمینه دقیقحساسیت قابل تنظیم از طریق

مشاهده

محدوده بسیار طولانی به علت اندازه گیری زمان پرواز استمهار

مشاهده

اندازه گیری فاصله اطمینان با محدوده های طولانی تا 10

مشاهده

UGT204محدوده تشخیص بسیار زیادتنظیم بصری محدوده تشخیص از طریق دکمه

مشاهده

دو خروجی سوئیچینگ قابل برنامه ریزیبا ثبات بلند مدت به

مشاهده

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکودر مدل RO3500 میتوانید

مشاهده

جهت خرید و یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصول

مشاهده

نظارت دائمی دائمی بر روی ارتعاش کلی به DIN ISO

مشاهده

دو خروجی سوئیچینگ، یکی از آنها با رابط ارتباطی IO-Linkنمایش

مشاهده

دو خروجی سوئیچینگ، یکی از آنها به عنوان خروجی آنالوگ

مشاهده

تشخیص بدون تماس با اشیاء با درجه حرارت بسیار بالا

مشاهده

اندازه گیری دقیق دما در ظروف، مخازن و لوله هابرای

مشاهده

اندازه گیری سطح ترکیبی و تشخیص سطح نقطه با خروجی

مشاهده

تنظیم ساده نقطه تغییر با استفاده از دو حلقه تنظیم

مشاهده

سنسور مارکت ایران تهیه و توزیع کننده فلو سوئیچ مدل

مشاهده

نظارت مؤثر بر مایعات و گازها در لوله هااتصال فرآیند

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 3 میلیمتر ... 50 میلیمتراصل سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 5 میلیمتر ... 1500 میلیمتراصل سنسور

مشاهده

منبع نور LED، RGBخروجی سوئیچینگ NPN، PNPتنظیم

مشاهده

دامنه محدوده حداکثر 0 متر ... 4 متراصل سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.05 متر ... 3 متراصل سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.01 متر ... 13.5 متراصل سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 100 میلیمتر ... 2500 میلیمتر

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.1 m ... 15 mاصل سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.1 m ... 10 mاصل سنسور

مشاهده

دامنه محدوده حداکثر 0 متر ... 7 متراصل سنسور

مشاهده

292/5000محدوده حساسیت حداکثر 0.15 متر ... 6 متر

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 100 میلیمتر ... 1،200 میلیمتر

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.01 متر ... 6.5 متر

مشاهده

دامنه محدوده max 0 m ... 45 m

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 2 میلیمتر ... 100 میلیمتر

مشاهده

عرض و عمق بال 30 میلیمتر، 42 میلیمتر

مشاهده

دامنه محدوده حداکثر 0 متر ... 4 متر

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.01 متر ... 6 متر

مشاهده

عرض و عمق بال 225 میلی متر، 60 میلیمتر

مشاهده

سنسور مارکت ایران توزیع کننده زیک مدل WL9-2P330 در ایران

مشاهده

سنسور مارکت ایران وارد کننده زیک مدل WL36-B330 در

مشاهده

سنسور مارکت ایران تهیه و تامین کننده زیک مدل WT27-2F410

مشاهده

سنسور مارکت ایران تامین کننده زیک مدل WL9-2P430 در ایران

مشاهده

پرتو متمرکزمحدوده 50 میلیمترمنبع تغذیه 10-30 VDCمنبع نور

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5072 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5092 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5099 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5122 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5123 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5133یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5193 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5203 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5222 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IF0002 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IF0003 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IF0008 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IF503A یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IF503A یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IF505A یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IF5329 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFC201 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFC237 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFC246 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFM200 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFM202 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFM207 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFM208 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFM218 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFR202 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFR204 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS204 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS206 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS208 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS209 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS210 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS213 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS244 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS249 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS297 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFT200 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFT201 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IFT203 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5001 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5020 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5021 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5039 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5040 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5042 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5044 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور القایی مدل IZ5048 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور مغناطیسی وجگ مدل MFT202 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسور نوری مدل O6H300یکی از محصولات سنسور مارکت ایران می باشد

مشاهده

سنسورالقایی مدل IG5596 یکی ازمحصولات سنسور مارکت ایران-میباشد

مشاهده

سنسور فتوالکتریک مدل OGH200 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدعملکردخروجی حالت-روشناییرتبه فعلی 200میلی-آمپردمای محیط C-60 ... -25ارتباط M12طراحی برق

مشاهده

سنسور سطح مدل LK3122 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدمواد(قطعات مرطوب) PPحفاظت IP 67روغن دمای متوسط

مشاهده

--- سنسور فشار مدل PX3023 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدفشار پشت سر هم، حداقل 350 بارنوع سیگنال خروجی

مشاهده

سنسور القایی مکعبی IN5230 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.نشانگر وضعیت خروجی LED زرد.ضد آب.پورت M8.فرکانس سوئیچینگ

مشاهده

--- حسگر القایی II5321 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.طول 125 میلی مترفرکانس سوئیچینگ 200 هرتزولتاژ بهره

مشاهده

سنسور-فتوالکتریک-OU5034_یکی_از_محصولات_سنسور_مارکت_ایران_میباشدطراحی برق DC PNPجنس لنز شیشهولتاژ بهره برداری

مشاهده

------ سنسور فشار PN5004 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد برق DC PNPدامنه اندازه گیری 1- ...

مشاهده

--- حسگر فشار E30396 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد کوتاه رابط USB IO-LINدمای محیط 25- ...

مشاهده

سنسور القایی IW5064 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدفرکانس سوئیچینگ 300 هرتزطراحی برق DC PNP250 میلی

مشاهده

سنسور DV1530 IFM یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدابعاد طول284 میلی مترکد فنی LED-Tower-5 / Std /

مشاهده

سنسور جریان مدل SA5000 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی SAD10XDBFRKG / US-100دمای محیط اطراف 40-

مشاهده

رله مدل G1501S یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدحفاظت IP 20ولتاژ بهره برداری 24 ولت DC

مشاهده

حسگر القایی مدل IN5251 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدولتاژ بهره برداری 10 ... 36 V DC250 میلی

مشاهده

سنسور مغناطیسی مدل MK5100 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدحفاظت IP 65 / IP 67برق DC PNPولتاژ

مشاهده

ماژول-مدل_AC5208_یکی_از_محصولات_سنسور_مارکت_ایران_میباشددمای محیط اطراف 25- ... 70 ° Cولتاژ

مشاهده

سوکت مدل EVC006 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی ADOAH040MSS0010H04حفاظت IP 65 / IP 67

مشاهده

سنسور جریان مدل SBY232 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی SBY34IF0FRKGسطح حفاظت IP 65- IP 67درجه

مشاهده

سنسور نوری مدل O1D106 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی O1DLF3KGارتباط اتصال M12وضعیت سوئیچینگ 2

مشاهده

حسگر القایی مدل IF5818 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی IFB3004-APKG / V4A / US-104-DPO RTطول

مشاهده

اتصالات مدل E3013 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی جوشکاری ADAPT D50 / G1 PORT نشتمقدار

مشاهده

سنسور القایی مدل IN5409 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.کد فنی INE3004DBPKGفرکانس سوئیچینگ 500 هرتزبرق DC

مشاهده

فلومتر مدل SI5010 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی SID10ADBFPKG / US-100فشار 300 بارولتاژ دی

مشاهده

IFM AC2620 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.کد فنی UniversalModule 4AI (Pt100) IP65کل مصرف فعلی از

مشاهده

سنسور القایی مدل IX5030 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.کد فنی IX-2080-AS-i / 0.15M / USحفاظت IP 65

مشاهده

--- سنسور القایی مدل IGT205 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.کد فنی IGKC008BASKG / M / V4A / US-104-DRSحفاظت

مشاهده

حسگر القایی مدل IE5257 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی IEK3002BBPKG / US-104-DPSرتبه فعلی 250 میلی

مشاهده

سنسور القایی مدل IGC205 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی IGB3012-BPKG / M / US-104-DPSحفاظت IP

مشاهده

فلومتر مدل SD6000 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.کد فنی SDR12DGXFPKG / US-100ولتاژ کار ، دی سی

مشاهده

سنسور التراسونیک مدل UGT504 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی UGB00800O1OG / USدرجه محافظت IIIدرجه حرارت

مشاهده

سنسور نوری مدل OJ5126 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی OJP-FPKG / SO / ASدامنه سنجش

مشاهده

--- سنسور سطح مدل LMT102 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی LMCCE-A12E-QSKG-2 / USرتبه فعلی 100 میلی

مشاهده

--- سنسور القایی مدل II5696 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی IIC2010-ARKG / UPحفاظت IP 67دسته ولتاژ

مشاهده

سوکت مدل E70483 IFMیکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشکد فنی FC Splitter ASI 0.6m M12 ارتباط

مشاهده

حسگر شیب مدل CR2102 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشکد کد فنی R360 / سنسور شیب / می

مشاهده

سنسور فتوالکتریک مدل O6T215 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی O6TIFPKG / AS / 4Pنشانگر وضعیت خروجی

مشاهده

سنسور فشار مدل PA352 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد🔹کد فنی PA-010-RBG14-A-ZVG / US / / V🔹دمای متوسط

مشاهده

سنسور مغناطیسی مدل MFS200 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.کد فنی MFK3060-BPKG / M / US-104-DPSسطح حفاظت

مشاهده

سنسور سطح مدل LMT191 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.کد فنی LMACE-A12E-QPKG-2 / ایالات متحدهطراحی برق DC

مشاهده

سوکت IFM مدل EVC080 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.کدفنی ASTAH040MSS0005H04 طرح زاویه دارولتاژ بهره برداری 250

مشاهده

سنسور القایی مدل N95004 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.کد فنی I9-2003-N / M10X1 / 0،5Mنوع خروجی

مشاهده

سنسور القایی مدل II5917 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.کد فنی IIK3010A2PKG / ایالات متحدهعملکرد خروجی 0

مشاهده

سوییچینگ مدل N0033A یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی NV1221 / 230VAC / RL / 1D

مشاهده

سنسور IFM مدل TP3231 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی TP- CEC -A-ZVG / ایالات متحده /درخواست

مشاهده

سنسور القایی مدل IG0334 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.کد فنی IGA2008UARKA / SC / SL / LS-100AKسیگنال

مشاهده

سنسور IFM مدل RU3100 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدکد فنی خط اساسی رمزگذار INCREMENTALسطح حفاظت IP

مشاهده