عملکرد خروجی به طور معمول باز / به طور معمول

مشاهده

مسطح فلزی مقاوم برای استفاده در محیط های سخت صنعتیمحدوده

مشاهده

مسطح فلزی مقاوم برای استفاده در محیط های سخت صنعتینشانگر

مشاهده

---مسطح فلزی مقاوم برای استفاده در محیط های سخت صنعتیدامنه

مشاهده

سنسور مارکت ایران ارائه کننده سنسور القایی مدل IFS204 می

مشاهده

تنظیم پارامتر آسان از طریق IO-Linkعملکرد خروجی به طور معمول

مشاهده

تنظیم آسان از محدوده حساسیت از طریق پتانسیومترایمنی بالا سر

مشاهده

دامنه بسیار زیادسرکوب پس زمینه دقیقتنظیم بصری حساسیت از طریق

مشاهده

محفظه مقاوم در برابر فولاد ضد زنگ برای استفاده در

مشاهده

دامنه بسیار زیادسرکوب پس زمینه دقیقحساسیت قابل تنظیم از طریق

مشاهده

محدوده بسیار طولانی به علت اندازه گیری زمان پرواز استمهار

مشاهده

اندازه گیری فاصله اطمینان با محدوده های طولانی تا 10

مشاهده

UGT204محدوده تشخیص بسیار زیادتنظیم بصری محدوده تشخیص از طریق دکمه

مشاهده

دو خروجی سوئیچینگ قابل برنامه ریزیبا ثبات بلند مدت به

مشاهده

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکودر مدل RO3500 میتوانید

مشاهده

جهت خرید و یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصول

مشاهده

نظارت دائمی دائمی بر روی ارتعاش کلی به DIN ISO

مشاهده

دو خروجی سوئیچینگ، یکی از آنها با رابط ارتباطی IO-Linkنمایش

مشاهده

دو خروجی سوئیچینگ، یکی از آنها به عنوان خروجی آنالوگ

مشاهده

تشخیص بدون تماس با اشیاء با درجه حرارت بسیار بالا

مشاهده

اندازه گیری دقیق دما در ظروف، مخازن و لوله هابرای

مشاهده

اندازه گیری سطح ترکیبی و تشخیص سطح نقطه با خروجی

مشاهده

تنظیم ساده نقطه تغییر با استفاده از دو حلقه تنظیم

مشاهده

سنسور مارکت ایران تهیه و توزیع کننده فلو سوئیچ مدل

مشاهده

نظارت مؤثر بر مایعات و گازها در لوله هااتصال فرآیند

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 3 میلیمتر ... 50 میلیمتراصل سنسور سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 5 میلیمتر ... 1500 میلیمتراصل سنسور سنسور

مشاهده

منبع نور LED، RGBخروجی سوئیچینگ NPN، PNPتنظیم استاتیک 2 نقطه

مشاهده

دامنه محدوده حداکثر 0 متر ... 4 متراصل سنسور سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.05 متر ... 3 متراصل سنسور سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.01 متر ... 13.5 متراصل سنسور سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 100 میلیمتر ... 2500 میلیمتر

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.1 m ... 15 mاصل سنسور سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.1 m ... 10 mاصل سنسور سنسور

مشاهده

دامنه محدوده حداکثر 0 متر ... 7 متراصل سنسور سنسور

مشاهده

292/5000محدوده حساسیت حداکثر 0.15 متر ... 6 متر

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 100 میلیمتر ... 1،200 میلیمتر

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.01 متر ... 6.5 متر

مشاهده

دامنه محدوده max 0 m ... 45 m

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 2 میلیمتر ... 100 میلیمتر

مشاهده

عرض و عمق بال 30 میلیمتر، 42 میلیمتر

مشاهده

دامنه محدوده حداکثر 0 متر ... 4 متر

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.01 متر ... 6 متر

مشاهده

عرض و عمق بال 225 میلی متر، 60 میلیمتر

مشاهده

سنسور مارکت ایران توزیع کننده زیک مدل WL9-2P330 در ایران

مشاهده

سنسور مارکت ایران وارد کننده زیک مدل WL36-B330 در ایران

مشاهده

سنسور مارکت ایران تهیه و تامین کننده زیک مدل WT27-2F410

مشاهده

سنسور مارکت ایران تامین کننده زیک مدل WL9-2P430 در ایران

مشاهده

پرتو متمرکزمحدوده 50 میلیمترمنبع تغذیه 10-30 VDCمنبع نور قرمزخروجی PNP

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5072 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5092 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5099 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5122 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5123 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5133یکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5193 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5203 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IE5222 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IF0002 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IF0003 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IF0008 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IF503A یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IF503A یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IF505A یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IF5329 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFC201 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFC237 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFC246 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFM200 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFM202 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFM207 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFM208 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFM218 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFR202 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFR204 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS204 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS206 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS208 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS209 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS210 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS213 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS244 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS249 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFS297 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFT200 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFT201 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IFT203 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5001 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5020 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5021 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5039 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5040 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5042 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IT5044 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IZ5048 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور مغناطیسی وجگ مدل MFT202 یکی از محصولات سنسور

مشاهده

سنسور نوری مدل O6H300یکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

سنسورالقایی مدل IG5596 یکی ازمحصولات سنسور مارکت ایران-میباشد

مشاهده

سنسور فتوالکتریک مدل OGH200 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور سطح مدل LK3122 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

--- سنسور فشار مدل PX3023 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مکعبی IN5230 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

--- حسگر القایی II5321 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

سنسور-فتوالکتریک-OU5034 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشدطراحی برق

مشاهده

------ سنسور فشار PN5004 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

--- حسگر فشار E30396 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

سنسور القایی IW5064 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

سنسور DV1530 IFM یکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

سنسور جریان مدل SA5000 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

رله مدل G1501S یکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

حسگر القایی مدل IN5251 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور مغناطیسی مدل MK5100 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

ماژول-مدل AC5208 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشددمای

مشاهده

سوکت مدل EVC006 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

سنسور جریان مدل SBY232 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور نوری مدل O1D106 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

حسگر القایی مدل IF5818 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

اتصالات مدل E3013 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

سنسور القایی مدل IN5409 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

فلومتر مدل SI5010 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

IFM AC2620 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران میباشد.کد

مشاهده

سنسور القایی مدل IX5030 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

--- سنسور القایی مدل IGT205 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

حسگر القایی مدل IE5257 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IGC205 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

فلومتر مدل SD6000 یکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

سنسور التراسونیک مدل UGT504 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور نوری مدل OJ5126 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

--- سنسور سطح مدل LMT102 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

--- سنسور القایی مدل II5696 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سوکت مدل E70483 IFMیکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

حسگر شیب مدل CR2102 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور فتوالکتریک مدل O6T215 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور فشار مدل PA352 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور مغناطیسی مدل MFS200 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور سطح مدل LMT191 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سوکت IFM مدل EVC080 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل N95004 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل II5917 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سوییچینگ مدل N0033A یکی از محصولات سنسور مارکت ایران

مشاهده

سنسور IFM مدل TP3231 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور القایی مدل IG0334 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده

سنسور IFM مدل RU3100 یکی از محصولات سنسور مارکت

مشاهده