محدوده حساسیت حداکثر 3 میلیمتر ... 50 میلیمتراصل سنسور سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 5 میلیمتر ... 1500 میلیمتراصل سنسور سنسور

مشاهده

منبع نور LED، RGBخروجی سوئیچینگ NPN، PNPتنظیم استاتیک 2 نقطه

مشاهده

دامنه محدوده حداکثر 0 متر ... 4 متراصل سنسور سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.05 متر ... 3 متراصل سنسور سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.01 متر ... 13.5 متراصل سنسور سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 100 میلیمتر ... 2500 میلیمتر

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.1 m ... 15 mاصل سنسور سنسور

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.1 m ... 10 mاصل سنسور سنسور

مشاهده

دامنه محدوده حداکثر 0 متر ... 7 متراصل سنسور سنسور

مشاهده

292/5000محدوده حساسیت حداکثر 0.15 متر ... 6 متر

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 100 میلیمتر ... 1،200 میلیمتر

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.01 متر ... 6.5 متر

مشاهده

دامنه محدوده max 0 m ... 45 m

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 2 میلیمتر ... 100 میلیمتر

مشاهده

عرض و عمق بال 30 میلیمتر، 42 میلیمتر

مشاهده

دامنه محدوده حداکثر 0 متر ... 4 متر

مشاهده

محدوده حساسیت حداکثر 0.01 متر ... 6 متر

مشاهده

عرض و عمق بال 225 میلی متر، 60 میلیمتر

مشاهده

سنسور مارکت ایران توزیع کننده زیک مدل WL9-2P330 در ایران

مشاهده

سنسور مارکت ایران وارد کننده زیک مدل WL36-B330 در ایران

مشاهده

سنسور مارکت ایران تهیه و تامین کننده زیک مدل WT27-2F410

مشاهده

سنسور مارکت ایران تامین کننده زیک مدل WL9-2P430 در ایران

مشاهده

پرتو متمرکزمحدوده 50 میلیمترمنبع تغذیه 10-30 VDCمنبع نور قرمزخروجی PNP

مشاهده